Spa Zlatibor

spa_zlatibor1
spa_zlatibor2
spa_zlatibor3
spa_zlatibor4
spa_zlatibor1
spa_zlatibor2
spa_zlatibor3
spa_zlatibor4
Naziv objekta:
SPA Zlatibor
Lokacija sistema:
Zlatibor
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMS2500
Površina kolektora:
137,97 m²
Tip i zapremina bojlera:
4 x Pro-Clean 2WR4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
71,2%
Uštede u radnom veku:
400.000 EUR
popup overlay