Hotel Zlatibor

hotel_zlatibor3
hotel_zlatibor4
hotel_zlatibor5
hotel_zlatibor2
hotel_zlatibor1
hotel_zlatibor3
hotel_zlatibor4
hotel_zlatibor5
hotel_zlatibor2
hotel_zlatibor1
Naziv objekta:
Hotel Zlatibor
Lokacija sistema:
Zlatibor
Izvođač/isporučilac:
Master Solar doo
Tip kolektora:
PFMW2500
Površina kolektora:
132,86 m²
Tip i zapremina bojlera:
4 x Pro-Clean 2WR4000
Namena sistema:
Zagrevanje STV i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
66,3%
Uštede u radnom veku:
380.000 EUR
popup overlay