Hotel Ramonda

Hotel-Ramonda-1
Hotel-Ramonda-2
Hotel-Ramonda-3
Hotel-Ramonda-1
Hotel-Ramonda-2
Hotel-Ramonda-3
Naziv objekta:
Hotel Ramonda
Lokacija sistema:
Rtanj
Izvođač/isporučilac:
Master solar doo
Tip kolektora:
PFM-S
Površina kolektora:
60 m2
Tip i zapremina bojlera:
Pro-Clean PC2WR3000
Namena sistema:
Zagrevanje STV, objekta i bazena
Stepen efikasnosti sistema:
54,5 %
Uštede u radnom veku:
EUR 95.000,-
popup overlay